Büyükbaş besi hayvancılığı Nedir ?

Aknur

Global Mod
Global Mod
BA14yA14kbaA Besi HayvancAlAAA Nedir?

BA14yA14kbaA besi hayvancAlAAA, bA14yA14kbaA hayvanlarAn (Azellikle inekler, koyunlar, keAiler, atlar ve eAekler) A14retim, yetiAtirme, beslenme, iAletme ve kesim gibi hayvancAlAk faaliyetlerini iAerir. BA14yA14kbaA hayvancAlAk, tarAm A14retiminde Anemli bir kAsmA oluAturur ve genellikle bir Aiftlik ya da alanda yA14rA14tA14lA14r. BA14yA14kbaA hayvanlarAn A14retimi, A14reticileri, hayvan saAlAAAnA korumak, verimliliAi arttArmak ve Aevresel etkileri azaltmak iAin sA14rdA14rA14lebilir bir Aekilde gerAekleAtirmek iAin Azellikle Anemlidir.

Hayvan YetiAtirme

BA14yA14kbaA besi hayvancAlAAA, hayvanlarAn yetiAtirilmesi ve bakAmAnAn Anemli bir parAasAnA oluAturur. HayvanlarAn yetiAtirilmesi, AeAitli besinlerin ve ilaAlarAn kullanAlmasAnA gerektirir. HayvanlarAn beslenmesi, AiftAinin Aiftlikte yetiAtirilen bitkileri kullanmasAnA saAlar veya A14reticinin alAmAnA yaptAAA Azel besinleri kullanmasA gerektiAini gAsterir. HayvanlarAn saAlAk durumu, AiftAinin Aiftlikte yetiAtirilen bitkilerin AeAidine, hayvanlarAn Azelliklerine, Aevresel koAullara veya Azel besinlerin kalitesine baAlAdAr.

Hayvan AAletme

BA14yA14kbaA besi hayvancAlAAA, hayvanlarAn iAletilmesini ve A14retiminin sA14rdA14rA14lebilir hale getirilmesini de iAerir. AAletme, A14reticinin hayvanlarAnAn yetiAtirilmesine, beslenmesine, korunmasAna ve kesimine kadar hayvancAlAk faaliyetlerini yA14rA14tebilmesini saAlar. HayvanlarAn iAletilmesi, A14reticinin hayvanlarAnAn yaAam dAngA14sA14nA14 anlayabilmesini ve hayvanlarAn saAlAklA bir Aekilde yetiAtirilip, A14retimin sA14rdA14rA14lebilir hale getirilmesini saAlamasAnA gerektirir.

Kesim ve Pazarlama

BA14yA14kbaA besi hayvancAlAAA, hayvanlarAn kesiminin ve pazarlanmasAnAn Anemli bir parAasAnA oluAturur. HayvanlarAn kesiminden sonra, etlerin ve diAer A14rA14nlerin pazarlanmasA iAin AeAitli teknikler kullanAlAr.
 
Üst